Zgody i upoważnienia

– Firma (dla roli Reprezentant) –

 1. Upoważniam  ACTON  Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Pańska 73/110, wpisaną pod numerem KRS 0000823030 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS; NIP 522-317-63-65; REGON 385318459  do wystąpienia do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie  w celu pozyskania informacji, w tym informacji  stanowiących tajemnicę bankową dotyczących Wnioskodawcy przetwarzanych w Biurze Informacji Kredytowej S.A. dla oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego oraz przetwarzanie w tym celu przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. moich danych przekazanych przez Acton Sp. z o.o.   w zapytaniu, przez okres nie dłuższy niż 2 lata, w tym ich udostępnianie bankom, instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów, instytucjom kredytowym oraz innym podmiotom upoważnionym na podstawie udzielonej im przeze mnie zgody.
 2. Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. nr 81 z 2010 r., poz. 530) upoważniam ACTON  Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie  do wystąpienia za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie do biur informacji gospodarczej o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących zobowiązań Wnioskodawcy.
 3. Na podstawie art. 105 ust. 4a i 4a1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo Bankowe (Dz. U.2015.128) w związku z art. 13 oraz art. 24 ust. 1  Ustawy z dnia 09 kwietnia 2010r o udostępnieniu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (DzU. 2014.1015) niniejszym upoważniam ACTON  Sp. z o.o  z siedzibą w Warszawie do pozyskania z Biura Informacji Gospodarczej  InfoMonitor SA z siedzibą w Warszawie (BIG InfoMonitor) danych gospodarczych z Biura Informacji Kredytowej S.A. (BIK) i Związku Banków Polskich (ZBP) dotyczących wymagalnego od co najmniej 60 dni zadłużenia Wnioskodawcy wobec banków lub instytucji upoważnionych do udzielania kredytów, przekraczającego 500 złotych (pięćset złotych) lub braku danych o takim zadłużeniu.

Jednocześnie upoważniam ACTON  Sp. z o.o.  z siedzibą do pozyskania z Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor SA z siedzibą w Warszawie przy (BIG InfoMonitor) informacji dotyczących składanych zapytań na temat  Wnioskodawcy do Rejestru BIG InfoMonitor SA w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

 • Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. nr 81 z 2010 r., poz. 530) upoważniam ACTON  Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie do pozyskania z Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu, oraz  Rejestru Dłużników ERIF BIG S.A. z siedzibą w Warszawie informacji gospodarczych dotyczących zobowiązań Wnioskodawcy.
 • Potwierdzam, że zostałam(em) poinformowana(y) o prawie  do odwołania powyższych zgód w każdym czasie. Przyjmuję do wiadomości, że odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych przed wycofaniem zgody. Wycofanie zgody może spowodować niemożność przedstawienia oferty usług finansowych. Wycofanie zgody jest możliwe poprzez wiadomość mailową na adres [email protected]

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

[dla osób reprezentujących spółkę]

Działając na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), informujemy, iż:

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka ACTON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02 – 261) przy ul. Robotniczej 11/13, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru pod numerem KRS 0000823030, NIP 522-317-63-65.

Z Administratorem można kontaktować się:

– pisemnie pod adresem: ACTON Sp. z o.o., 02-261 Warszawa, ul. Pańska 73/110

– za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: [email protected]

CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA

Pana/Pani dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:

 1. zawarcia i wykonywania umowy pożyczki w przypadku, gdy występuje Pan/Pani jako osoba działająca w imieniu Wnioskodawcy (podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na możliwości wykonywania umowy i bieżącego kontaktu z Wnioskodawcą, tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 2. dochodzenia roszczeń oraz w celu obrony przed roszczeniami (podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na możliwości roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej Administratora oraz obrona przed roszczeniami, tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 3. wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, jeśli taki obowiązek nakłada na nas przepis prawa (podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);

KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH

Administrator może przetwarzać następujące kategorie Pana/Pani danych osobowych: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, numer PESEL, seria i numer dokumentu tożsamości, stanowisko lub funkcja w organie reprezentującym kontrahenta, zakres udzielonego pełnomocnictwa lub rodzaj udzielonej prokury.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych w związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych w celach wskazanych powyżej mogą być:

 1. Podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w tym w szczególności podmioty świadczące usługi IT, usługi doradcze, księgowo – podatkowe, marketingowe lub podmioty prowadzące windykację należności;
 2. Organy administracji publicznej w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa.

TRANSFER DANYCH POZA EOG

Administrator nie zamierza przekazywać Pana/Pani danych osobowych do odbiorców w państwie trzecim ani organizacji międzynarodowej, znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora:

 1. dane przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy pożyczki – do czasu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy lub wniesienia przez Pana/Panią sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych,
 2. dane przetwarzane do celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń,
 3. dane przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – przez okresy wskazane w odpowiednich przepisach prawa.

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Informujemy, że przysługuje Panu/Pani prawo do:

 1. żądania dostępu do swoich danych osobowych (na zasadach określonych w art. 15 RODO),
 2. żądania sprostowania Pana/Pani danych osobowych (na zasadach określonych w art. 16 RODO),
 3. żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych (na zasadach określonych w art. 17 RODO),
 4. żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych (na zasadach określonych w art. 18 RODO),
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, których przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z przyczyn związanych ze szczególną pana/Pani sytuacją (na zasadach określonych w art. 21 RODO),
 6. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Pana/Pani dane osobowe, które przetwarzamy, gromadzimy z następujących źródeł:

 1. w sposób bezpośredni od Pana/Pani,
 2. od Wnioskodawcy, gdy jest Pan/Pani osobą działającą w jego imieniu,
 3. z publicznie dostępnych rejestrów, tj. Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego.

DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie Pana/Pani danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy z Wnioskodawcą.

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, W TYM PROFILOWANIE

Administrator nie będzie podejmował wobec Pana/Pani decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych.