Zgody i upoważnienia

– dla roli Poręczyciel wekslowy –

 1. Upoważniam  ACTON  Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Pańska 73/110, wpisaną pod numerem KRS 0000823030 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS; NIP 522-317-63-65; REGON 385318459 do przekazania do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych (zapytanie) w celu pozyskania informacji mnie dotyczących, w tym prowadzonych przeze mnie działalności gospodarczych, przetwarzanych w Biurze Informacji Kredytowej S.A. dla oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego oraz przetwarzanie w tym celu przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. moich danych osobowych przekazanych przez ACTON Sp. z o.o. w zapytaniu, przez okres nie dłuższy niż 2 lata, w tym ich udostępnianie bankom, instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów, instytucjom kredytowym oraz innym podmiotom na podstawie udzielonej im przeze mnie zgody.
 2. Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. nr 81 z 2010 r., poz. 530) upoważniam ACTON  Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie do wystąpienia za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie do biur informacji gospodarczej o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących moich zobowiązań.
 3. Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (tj. Dz.U.2020 poz. 389 ze. zm.) oraz na podstawie art. 105 ust. 4a i 4a1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Prawo bankowe (tj. Dz.U.2019 poz. 2357 ze zm.) w związku z art. 13 ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych niniejszym upoważniam ACTON  Sp. z o.o , do pozyskania z Biura Informacji Gospodarczej  InfoMonitor SA z siedzibą w Warszawie (BIG InfoMonitor) dotyczących mnie informacji gospodarczych oraz do pozyskania za pośrednictwem BIG InfoMonitor danych gospodarczych z Biura Informacji Kredytowej S.A. (BIK) i Związku Banków Polskich (ZBP) dotyczących mojego wymagalnego od co najmniej 60 dni zadłużenia wobec banków lub instytucji upoważnionych do udzielania kredytów, przekraczającego 200 złotych (dwieście złotych) lub braku danych o takim zadłużeniu.

Jednocześnie upoważniam ACTON  Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie  do pozyskania z Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor SA z siedzibą w Warszawie (BIG InfoMonitor) informacji dotyczących składanych zapytań na mój temat do Rejestru BIG InfoMonitor SA w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

 • Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. nr 81 z 2010 r., poz. 530) upoważniam ACTON  Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie do pozyskania z Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu, oraz  Rejestru Dłużników ERIF BIG S.A. z siedzibą w Warszawie informacji gospodarczych dotyczących moich zobowiązań.
 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ACTON Sp. z o.o. moich danych osobowych w sposób zautomatyzowany, w tym na profilowanie, w celu oceny mojej wiarygodności i zdolności kredytowej i podejmowanie decyzji opartej wyłącznie na takim zautomatyzowanym przetwarzaniu. Zgoda obejmuje zarówno dane przekazane przeze mnie, jak i dane pozyskane z biur informacji gospodarczej: Biuro Informacji Kredytowej S.A., Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A., Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A., Międzybankowa Informacja Gospodarcza – Bankowy Rejestr, MIG-DZ – Międzybankowa Informacja Gospodarcza – Dokumenty Zastrzeżone, ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A.
 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ACTON Sp.o.o. w celach promocyjnych i marketingowych, w tym z wykorzystaniem profilowania.
 • Wyrażam zgodę na przekazanie przez ACTON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych podanych w niniejszym formularzu oraz danych dotyczących moich zobowiązań, pozyskanych przez Acton Sp. z o.o. w ramach procesu udzielania pożyczki z zewnętrznych baz danych, do AION SA z siedzibą w Brukseli w celu oceny mojej zdolności kredytowej.
 • Potwierdzam, że zostałam(em) poinformowana(y) o prawie  do odwołania powyższych zgód w każdym czasie. Przyjmuję do wiadomości, że odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych przed wycofaniem zgody. Wycofanie zgody może spowodować niemożność przedstawienia oferty usług finansowych. Wycofanie zgody jest możliwe poprzez wiadomość mailową na adres [email protected]

Klauzula informacyjna dotycząca prztewarzania danych osobowych

Działając na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), informujemy, iż:

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka ACTON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02 – 261) przy ul. Robotniczej 11/13, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru pod numerem KRS 0000823030, NIP 522-317-63-65.

Z Administratorem można kontaktować się:

 • pisemnie pod adresem: ACTON Sp. z o.o., 02-261 Warszawa, ul. Pańska 73/110
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: [email protected]

CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

 • w celu przeprowadzenia oceny Pana/Pani wiarygodności i zdolności kredytowej z wykorzystaniem profilowania oraz w celu podjęcia zautomatyzowanej decyzji, uwzględniającej wynik tej oceny, o udzieleniu lub odmowie udzielenia pożyczki Wnioskodawcy, któremu udziela Pan/Pani zabezpieczenia. Podstawą prawną przetwarzania jest udzielona przez Pana/Panią zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
 • w celu rozpatrzenia wniosku o udzielenie pożyczki dla Wnioskodawcy, któremu udziela Pan/Pani zabezpieczenia i analizy proponowanego zabezpieczenia. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit f) RODO – prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość rozpatrzenia wniosku o udzielenie pożyczki dla Wnioskodawcy i analiza proponowanych zabezpieczeń,
 • w przypadku udzielenia pożyczki Wnioskodawcy z Pana/Pani zabezpieczeniem, Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy pożyczki z Wnioskodawcą. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit f) RODO – prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość zawarcia i wykonania umowy pożyczki, którą Pan/Pani będzie zabezpieczał/a,
 • w celu marketingowym i promocyjnym, z wykorzystaniem profilowania, w celu określenia Pana/Pani preferencji i przedstawienia przez ACTON adekwatnej oferty usług finansowych, tj. pożyczkowych, księgowych, bankowych oraz innych dostępnych na rynku finansowym. Podstawą prawną przetwarzania jest udzielona przez Pana/Panią zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
 • w celu marketingowym i promocyjnym dotyczącym produktów i usług oferowanych przez podmioty stowarzyszone lub współpracujące z Administratorem (Acton Plus Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie). Podstawą prawną przetwarzania jest udzielona przez Pana/Panią zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
 • w celu wykonania obowiązków prawnych wynikających m.in. z ustawy o rachunkowości lub Ordynacji podatkowej (podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
 • w celu przeprowadzenia ankiet satysfakcji (podstawą prawną przetwarzania jest 6 ust. 1 lit f) RODO – prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest podnoszenie jakości obsługi klientów);
 • w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń i obrony przed roszczeniami. Podstawą prawną przetwarzania jest 6 ust. 1 lit f) RODO – prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej Administratora oraz obrona przed roszczeniami;
 • w celu związanym z przeciwdziałaniem wyłudzeniom i nadużyciom (podstawą prawną przetwarzania jest 6 ust. 1 lit f) RODO – prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest zapobieganie nadużyciom i ściganie przestępstw popełnionych na szkodę Administratora);
 • w celu zapewnienia realizacji zasady rozliczalności w zakresie ochrony danych osobowych (podstawą prawną przetwarzania jest 6 ust. 1 lit f) RODO – prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest realizacja zasady rozliczalności wynikającej z art. 5 ust. 2 RODO);

KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH

We wskazanych powyżej celach Administrator może przetwarzać następujące kategorie Pana/Pani danych osobowych:

 1. dane identyfikacyjne (takie jak: imię i nazwisko, NIP, PESEL, seria i numer dokumentu tożsamości, wiek),
 2. dane kontaktowe (takie jak: adres e-mail, adres zamieszkania, numer telefonu, adres do korespondencji),
 3. dane finansowe (takie jak: dane o dochodach i wydatkach, posiadane aktywa, zobowiązania, historia kredytowa i rating kredytowy),
 4. dane dotyczące rodziny (takie jak: stan cywilny, ustrój majątkowy małżeński, liczba osób na utrzymaniu),
 5. dane dotyczące wykształcenia i zatrudnienia,
 6. dane dotyczące usług i produktów, z których Pan/Pani korzysta lub z których Pan/Pani korzystał, 

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator gromadzi Pana/Pani dane osobowe z następujących źródeł:

 • w sposób bezpośredni od Pana/Pani lub ze źródeł publicznie dostępnych, tj. Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego,
 • od Wnioskodawcy, którego dotyczy proponowane przez Panią/Pana zabezpieczenie,
 • z biur informacji gospodarczej: Biuro Informacji Kredytowej S.A., Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A., Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A., Międzybankowa Informacja Gospodarcza – Bankowy Rejestr, Międzybankowa Informacja Gospodarcza – Dokumenty Zastrzeżone ze źródeł publicznie dostępnych, tj. Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych w związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych w celach wskazanych powyżej mogą być:

 1. Podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w tym w szczególności podmioty świadczące usługi IT, doradcze, księgowo – podatkowe, marketingowe, doradcze lub podmioty prowadzące windykację należności;
 2. Podmioty współpracujące lub stowarzyszone z Administratorem: Acton Plus Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 
 3. Biura informacji gospodarczej (Biuro Informacji Kredytowej S.A., Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A., Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A., Międzybankowa Informacja Gospodarcza – Bankowy Rejestr, Międzybankowa Informacja Gospodarcza – Dokumenty Zastrzeżone, ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A.)
 4. Organy administracji publicznej w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa.
 5. AION SA z siedzibą w Brukseli w przypadku, gdy wyrazi Pan/Pani na to zgodę.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora:

 • dane przetwarzane na podstawie Pana/Pani zgody – do czasu jej wycofania,
 • dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub strony trzeciej – do czasu realizacji uzasadnionego interesu Administratora lub wniesienia przez Pana/Panią sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych,
 • dane przetwarzane do celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – do upływu okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń, 
 • dane przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – przez okresy wskazane w odpowiednich przepisach prawa.

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ 

Informujemy, że przysługuje Panu/Pani prawo do:

 1. żądania dostępu do swoich danych osobowych (na zasadach określonych w art. 15 RODO),
 2. żądania sprostowania Pana/Pani danych osobowych (na zasadach określonych w art. 16 RODO),
 3. żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych (na zasadach określonych w art. 17 RODO),
 4. żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych (na zasadach określonych w art. 18 RODO),
 5. żądania przeniesienia Pani/Pana danych osobowych (na zasadach określonych w art. 20 RODO),
 6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, których przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z przyczyn związanych ze szczególną Pana/Pani sytuacją. Ma Pan/Pani także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania w tym celu, w dowolnym momencie, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim (na zasadach określonych w art. 21 RODO),
 7. wycofania zgody w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej przez Pana/Panią zgody,
 8. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Podanie przez Pana/Panią danych jest dobrowolne, ale konieczne do rozpatrzenia wniosku o udzielenie pożyczki Wnioskodawcy i oceny proponowanego przez Pana/Panią zabezpieczenia, w tym do oceny Pana/Pani wiarygodności i zdolności kredytowej.

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, W TYM PROFILOWANIE

Profilowanie pozwala wykorzystać Pana/Pani dane osobowe do oceny niektórych Pana/Pani cech, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących Pana/Pani efektów pracy, sytuacji ekonomicznej, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji. 

Administrator stosuje profilowanie oparte na zautomatyzowanym przetwarzaniu Pana/Pani danych osobowych dla potrzeb oceny wiarygodności i zdolności kredytowej. W trakcie tej oceny Administrator podejmuje decyzje oparte na wyniku zautomatyzowanego profilowania danych, które o Panu/Pani posiada (zarówno otrzymane od Pana/Pani, jak i przekazane przez biura informacji gospodarczej wskazane powyżej). Zakres wykorzystywanych danych obejmuje informacje o Pana/Pani bieżących zobowiązaniach oraz informacje dotyczące historii obsługi Pana/Pani zobowiązań. W procesie oceny wiarygodności i zdolności kredytowej Administrator wykorzystuje modele statystyczne, w wyniku czego zostaje ustalona Pana/Pani wiarygodność i zdolność kredytowa do zaciągnięcia zobowiązania. 

Decyzje podejmowane w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka), oparte na profilowaniu, mają wpływ na akceptację lub  odmowę akceptacji proponowanego przez Pana/Panią zabezpieczenia pożyczki, o którą zwraca się Wnioskodawca. W przypadku wykazania braku lub niewystarczającej wiarygodności lub zdolności kredytowej do zaciągnięcia zobowiązania, Administrator nie będzie mógł zaakceptować proponowanego przez Pana/Panią zabezpieczenia.

Podejmowanie decyzji w sposób zautomatyzowany do celu oceny wiarygodności i zdolności kredytowej odbywa się na podstawie udzielonej przez Pana/Panią zgody.

Jeżeli nie zgadza się Pan/Pani z oceną dokonaną w ten sposób przez Administratora, może Pan/Pani zwrócić się do Administratora (poprzez wysłanie pisemnego oświadczenia w tym zakresie na adres ACTON Sp. z o.o. podany wyżej lub oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: [email protected]) z wnioskiem o otrzymanie stosownych wyjaśnień co do podstaw podjętej decyzji, żądając uzyskania interwencji ludzkiej w celu podjęcia ponownej decyzji, jak również wskazując informacje, które Pana/Pani zdaniem uzasadniają nietrafność oceny Administratora. 

TRANSFER DANYCH POZA EOG

Administrator nie zamierza przekazywać Pana/Pani danych osobowych do odbiorców w państwie trzecim ani organizacji międzynarodowej, znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.