Zgody i upoważnienia

– Firma dla roli Wspólnika oraz właściciela przy JDG oraz S.C. –

 1. Upoważniam  ACTON  Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Pańska 73/110, wpisaną pod numerem KRS 0000823030 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS; NIP 522-317-63-65; REGON 385318459  do przekazania do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych (zapytanie) w celu pozyskania informacji, w tym  stanowiących tajemnicę bankową dotyczących mnie jako przedsiębiorcy, a także dotyczących mnie jako osoby fizycznej – konsumenta, przetwarzanych w Biurze Informacji Kredytowej S.A. dla oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego oraz przetwarzanie w tym celu przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. moich danych osobowych przekazanych przez ACTON Sp. o.o. w zapytaniu, przez okres nie dłuższy niż 2 lata, w tym ich udostępnianie w tym ich udostępnianie bankom, instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów, instytucjom kredytowym oraz innym podmiotom na podstawie udzielonej im przeze mnie zgody.
 2. Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. nr 81 z 2010 r., poz. 530) upoważniam ACTON  Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie  do wystąpienia za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie do biur informacji gospodarczej o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących moich zobowiązań.
 3. Na podstawie art. 105 ust. 4a i 4a1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo Bankowe (Dz. U.2015.128) w związku z art. 13 oraz art. 24 ust. 1  Ustawy z dnia 09 kwietnia 2010r o udostępnieniu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (DzU. 2014.1015) niniejszym upoważniam ACTON  Sp. z o.o  z siedzibą w Warszawie do pozyskania z Biura Informacji Gospodarczej  InfoMonitor SA z siedzibą w Warszawie (BIG InfoMonitor) danych gospodarczych z Biura Informacji Kredytowej S.A. (BIK) i Związku Banków Polskich (ZBP) dotyczących mojego wymagalnego od co najmniej 60 dni zadłużenia wobec banków lub instytucji upoważnionych do udzielania kredytów, przekraczającego 500 złotych (pięćset złotych) lub braku danych o takim zadłużeniu.

Jednocześnie upoważniam ACTON  Sp. z o.o.  z siedzibą do pozyskania z Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor SA z siedzibą w Warszawie przy (BIG InfoMonitor) informacji dotyczących składanych zapytań na mój temat do Rejestru BIG InfoMonitor SA w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

 1. Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. nr 81 z 2010 r., poz. 530) upoważniam ACTON  Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie do pozyskania z Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu, oraz  Rejestru Dłużników ERIF BIG S.A. z siedzibą w Warszawie informacji gospodarczych dotyczących moich zobowiązań.
 2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ACTON Sp. z o.o. moich danych osobowych w sposób zautomatyzowany, w tym na profilowanie, w celu oceny mojej wiarygodności i zdolności kredytowej i podejmowanie decyzji opartej wyłącznie na takim zautomatyzowanym przetwarzaniu. Zgoda obejmuje zarówno dane przekazane przeze mnie, jak i dane pozyskane z biur informacji gospodarczej: Biuro Informacji Kredytowej S.A., Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A., Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A., Międzybankowa Informacja Gospodarcza – Bankowy Rejestr, MIG-DZ – Międzybankowa Informacja Gospodarcza – Dokumenty Zastrzeżone, ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A.
 3. Wyrażam zgodę na kontakt ze strony ACTON na mój adres email oraz telefonicznie, również poprzez SMS. Przyjmuję do wiadomości, że ACTON nie odpowiada za bezpieczeństwo informacji przesyłanych droga elektroniczną.
 4. Wyrażam zgodę na przekazanie przez ACTON moich danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail i numeru telefonu spółce ACTON Plus Sp. z o.o. i przetwarzanie moich danych osobowych przez tę spółkę w celach promocyjnych i marketingowych
 5. Wyrażam zgodę na przekazanie przez ACTON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych podanych w niniejszym wniosku oraz danych dotyczących moich zobowiązań, pozyskanych przez Acton Sp. z o.o. w ramach procesu udzielania pożyczki z zewnętrznych baz danych,  do AION SA z siedzibą w Brukseli w celu oceny mojej zdolności kredytowej.
 6. Potwierdzam, że zostałam(em) poinformowana(y) o prawie  do odwołania powyższych zgód w każdym czasie. Przyjmuję do wiadomości, że odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych przed wycofaniem zgody. Wycofanie zgody może spowodować niemożność przedstawienia oferty usług finansowych. Wycofanie zgody jest możliwe poprzez wiadomość mailową na adres [email protected].

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Działając na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), informujemy, iż:

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka ACTON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02 – 261) przy ul. Robotniczej 11/13, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru pod numerem KRS 0000823030, NIP 522-317-63-65.

Z Administratorem można kontaktować się:

 • pisemnie pod adresem: ACTON Sp. z o.o., 02-261 Warszawa, ul. Pańska 73/110
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: [email protected]

CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

 • w celu przeprowadzenia oceny Pana/Pani wiarygodności i zdolności kredytowej z wykorzystaniem profilowania oraz w celu podjęcia zautomatyzowanej decyzji, uwzględniającej wynik tej oceny, o udzieleniu lub odmowie udzielenia Panu/Pani pożyczki. Podstawą prawną przetwarzania jest udzielona przez Pana/Panią zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
 • w celu rozpatrzenia Pana/Pani wniosku o udzielenie pożyczki. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit f) RODO – prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość rozpatrzenia wniosku o udzielenie pożyczki,
 • w celu marketingowym i promocyjnym, z wykorzystaniem profilowania, w celu określenia Pana/Pani preferencji i przedstawienia przez ACTON adekwatnej oferty usług finansowych, tj. pożyczkowych, księgowych, bankowych oraz innych dostępnych na rynku finansowym. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość prowadzenia marketingu bezpośredniego;
 • w celu marketingowym i promocyjnym dotyczącym produktów i usług oferowanych przez podmioty stowarzyszone lub współpracujące z Administratorem (Acton Plus Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie). Podstawą prawną przetwarzania jest udzielona przez Pana/Panią zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
 • w celu wykonania obowiązków prawnych wynikających m.in. z ustawy o rachunkowości lub Ordynacji podatkowej (podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
 • w celu przeprowadzenia ankiet satysfakcji (podstawą prawną przetwarzania jest 6 ust. 1 lit f) RODO – prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest podnoszenie jakości obsługi klientów);
 • w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń i obrony przed roszczeniami. Podstawą prawną przetwarzania jest 6 ust. 1 lit f) RODO – prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej Administratora oraz obrona przed roszczeniami;
 • w celu związanym z przeciwdziałaniem wyłudzeniom i nadużyciom (podstawą prawną przetwarzania jest 6 ust. 1 lit f) RODO – prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest zapobieganie nadużyciom i ściganie przestępstw popełnionych na szkodę Administratora);
 • w celu zapewnienia realizacji zasady rozliczalności w zakresie ochrony danych osobowych (podstawą prawną przetwarzania jest 6 ust. 1 lit f) RODO – prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest realizacja zasady rozliczalności wynikającej z art. 5 ust. 2 RODO);

KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH

We wskazanych powyżej celach Administrator może przetwarzać następujące kategorie Pana/Pani danych osobowych:

 1. dane identyfikacyjne (takie jak: imię i nazwisko, NIP, PESEL, seria i numer dokumentu tożsamości, wiek),
 2. dane kontaktowe (takie jak: adres e-mail, adres zamieszkania, numer telefonu, adres do korespondencji),
 3. dane finansowe (takie jak: dane o dochodach i wydatkach, posiadane aktywa, zobowiązania, historia kredytowa i rating kredytowy),
 4. dane dotyczące rodziny (takie jak: stan cywilny, ustrój majątkowy małżeński, liczba osób na utrzymaniu),
 5. dane dotyczące wykształcenia i zatrudnienia,
 6. dane dotyczące usług i produktów, z których Pan/Pani korzysta lub z których Pan/Pani korzystał, 

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator gromadzi Pana/Pani dane osobowe z następujących źródeł:

 • w sposób bezpośredni od Pana/Pani lub ze źródeł publicznie dostępnych, tj. Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego,
 • z biur informacji gospodarczej: Biuro Informacji Kredytowej S.A., Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A., Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A., Międzybankowa Informacja Gospodarcza – Bankowy Rejestr, Międzybankowa Informacja Gospodarcza – Dokumenty Zastrzeżone ze źródeł publicznie dostępnych, tj. Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych w związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych w celach wskazanych powyżej mogą być:

 1. Podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w tym w szczególności podmioty świadczące usługi IT, doradcze, księgowo – podatkowe, marketingowe, doradcze lub podmioty prowadzące windykację należności;
 2. Podmioty współpracujące lub stowarzyszone z Administratorem: Acton Plus Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 
 3. Biura informacji gospodarczej (Biuro Informacji Kredytowej S.A., Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A., Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A., Międzybankowa Informacja Gospodarcza – Bankowy Rejestr, Międzybankowa Informacja Gospodarcza – Dokumenty Zastrzeżone, ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A.)
 4. Organy administracji publicznej w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa.
 5. AION SA z siedzibą w Brukseli w przypadku, gdy wyrazi Pan/Pani na to zgodę.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora:

 • dane przetwarzane na podstawie Pana/Pani zgody – do czasu jej wycofania,
 • dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub strony trzeciej – do czasu realizacji uzasadnionego interesu Administratora lub wniesienia przez Pana/Panią sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych,
 • dane przetwarzane do celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – do upływu okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń, 
 • dane przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – przez okresy wskazane w odpowiednich przepisach prawa.

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ 

Informujemy, że przysługuje Panu/Pani prawo do:

 1. żądania dostępu do swoich danych osobowych (na zasadach określonych w art. 15 RODO),
 2. żądania sprostowania Pana/Pani danych osobowych (na zasadach określonych w art. 16 RODO),
 3. żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych (na zasadach określonych w art. 17 RODO),
 4. żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych (na zasadach określonych w art. 18 RODO),
 5. żądania przeniesienia Pani/Pana danych osobowych (na zasadach określonych w art. 20 RODO),
 6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, których przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z przyczyn związanych ze szczególną Pana/Pani sytuacją. Ma Pan/Pani także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania w tym celu, w dowolnym momencie, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim (na zasadach określonych w art. 21 RODO),
 7. wycofania zgody w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej przez Pana/Panią zgody,
 8. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Podanie przez Pana/Panią danych jest dobrowolne, ale konieczne do rozpatrzenia wniosku o udzielenie pożyczki, w tym do oceny Pana/Pani wiarygodności i zdolności kredytowej.

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, W TYM PROFILOWANIE

Profilowanie pozwala wykorzystać Pana/Pani dane osobowe do oceny niektórych Pana/Pani cech, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących Pana/Pani efektów pracy, sytuacji ekonomicznej, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji. 

Administrator stosuje profilowanie oparte na zautomatyzowanym przetwarzaniu Pana/Pani danych osobowych dla potrzeb oceny wiarygodności i zdolności kredytowej. W trakcie tej oceny Administrator podejmuje decyzje oparte na wyniku zautomatyzowanego profilowania danych, które o Panu/Pani posiada (zarówno otrzymane od Pana/Pani, jak i przekazane przez biura informacji gospodarczej wskazane powyżej). Zakres wykorzystywanych danych obejmuje informacje o Pana/Pani bieżących zobowiązaniach oraz informacje dotyczące historii obsługi Pana/Pani zobowiązań. W procesie oceny wiarygodności i zdolności kredytowej Administrator wykorzystuje modele statystyczne, w wyniku czego zostaje ustalona Pana/Pani wiarygodność i zdolność kredytowa do zaciągnięcia zobowiązania. 

Decyzje podejmowane w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka), oparte na profilowaniu, mają wpływ na udzielenie lub odmowę udzielenia Panu/Pani pożyczki. W przypadku wykazania braku lub niewystarczającej wiarygodności lub zdolności kredytowej do zaciągnięcia zobowiązania, Administrator nie będzie mógł udzielić Panu/Pani pożyczki.

Podejmowanie decyzji w sposób zautomatyzowany do celu oceny wiarygodności i zdolności kredytowej odbywa się na podstawie udzielonej przez Pana/Panią zgody.

Jeżeli nie zgadza się Pan/Pani z oceną dokonaną w ten sposób przez Administratora, może Pan/Pani zwrócić się do Administratora (poprzez wysłanie pisemnego oświadczenia w tym zakresie na adres ACTON Sp. z o.o. podany wyżej lub oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: [email protected]) z wnioskiem o otrzymanie stosownych wyjaśnień co do podstaw podjętej decyzji, żądając uzyskania interwencji ludzkiej w celu podjęcia ponownej decyzji, jak również wskazując informacje, które Pana/Pani zdaniem uzasadniają nietrafność oceny Administratora. 

TRANSFER DANYCH POZA EOG

Administrator nie zamierza przekazywać Pana/Pani danych osobowych do odbiorców w państwie trzecim ani organizacji międzynarodowej, znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.