Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Działając na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), informujemy, iż:

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest  Acton  Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Pańska 73, (kod pocztowy 00-834 Warszawa) wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS  0000823030, o kapitale zakładowym w wysokości 10 000 złotych, opłaconym w całości, NIP 5223176365, REGON 385318459,

Z Administratorem można kontaktować się:

– pisemnie pod adresem: Acton Sp. z o.o., ul. Pańska 73, 00-834 Warszawa

– za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: [email protected]

CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA

Pana/Pani dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:

 1. podjęcia niezbędnych działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy o świadczenie usług doradztwa oraz zawarcia i wykonania tej umowy (podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
 2. przeprowadzenia oceny Pana/Pani wiarygodności i zdolności kredytowej z wykorzystaniem profilowania oraz w celu podjęcia decyzji, uwzględniającej wynik tej oceny, o udzieleniu lub odmowie udzielenia Panu/Pani pożyczki – na podstawie udzielonej przez Pana/Panią zgody (podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
 3. świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu ACTON, w tym usług związanych z wirtualnym kontem prowadzonym dla Pana/Pani w tym serwisie (podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
 4. tworzenia profilu użytkownika serwisu ACTON na podstawie historii Pana/Pani aktywności w serwisie oraz korzystania przez Pana/Panią z usług oferowanych przez Administratora. Profil użytkownika będzie wykorzystywany do personalizacji komunikacji, analizy i dopasowania oferowanych Panu/Pani produktów, usług lub programów pomocowych/unijnych (podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit f) RODO – prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest profilowanie w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego usług własnych);
 5. marketingowym i promocyjnym, z wykorzystaniem profilowania, dotyczącym usług oferowanych przez Administratora (podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit a) RODO, czyli Pana/Pani zgoda, a w przypadku, gdy jest Pan/Pani klientem Administratora podstawą przetwarzania danych w okresie obowiązywania umowy ramowej jest art. 6 ust. 1 lit f) RODO – prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest prowadzenie marketingu bezpośredniego usług własnych);
 6. marketingowym i promocyjnym dotyczącym produktów i usług oferowanych przez podmioty stowarzyszone lub współpracujące z Administratorem (ACTON Sp. z o.o..) (podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit a) RODO, czyli Pana/Pani zgoda, a w przypadku, gdy jest Pan/Pani klientem Administratora podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit f) RODO – prawnie uzasadnionym interesem tych podmiotów jest prowadzenie marketingu produktów i usług własnych);
 7. wykonania obowiązków prawnych wynikających m.in. z ustawy o rachunkowości lub Ordynacji podatkowej (podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
 8. przeprowadzenia ankiet satysfakcji (podstawą prawną przetwarzania jest 6 ust. 1 lit f) RODO – prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest podnoszenie jakości obsługi klientów);
 9. dochodzenia roszczeń, w tym windykacji należności, a także w celu obrony przed roszczeniami, w tym rozpatrywania reklamacji (podstawą prawną przetwarzania jest 6 ust. 1 lit f) RODO – prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej Administratora oraz obrona przed roszczeniami;
 10. związanym z przeciwdziałaniem wyłudzeniom i nadużyciom (podstawą prawną przetwarzania jest 6 ust. 1 lit f) RODO – prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest zapobieganie nadużyciom i ściganie przestępstw popełnionych na szkodę Administratora);
 11. zapewnienia realizacji zasady rozliczalności w zakresie ochrony danych osobowych (podstawą prawną przetwarzania jest 6 ust. 1 lit f) RODO – prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest realizacja zasady rozliczalności wynikającej z art. 5 ust. 2 RODO);

KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH

Administrator może przetwarzać następujące kategorie Pana/Pani danych osobowych (w zależności od zakresu usług świadczonych w ramach umowy ramowej):

 1. dane identyfikacyjne (takie jak: imię i nazwisko, NIP, PESEL, seria i numer dowodu osobistego, wiek),
 2. dane kontaktowe (taki jak: adres e-mail, adres zamieszkania, numer telefonu, adresy do korespondencji),
 3. dane finansowe (takie jak: dane o dochodach i wydatkach, posiadane aktywa, zobowiązania, historia kredytowa i rating kredytowy),
 4. dane dotyczące rodziny (takie jak: stan cywilny, ustrój majątkowy małżeński, liczba osób na utrzymaniu),
 5. dane dotyczące wykształcenia i zatrudnienia,
 6. dane dotyczące usług i produktów, z których Pan/Pani korzysta lub z których Pan/Pani korzystał,
 • dane dotyczące Pana/Pani aktywności w serwisie ACTON i wybranych przez Pana/Panią usług, w tym Pana/Pani profil utworzony na podstawie historii tej aktywności i korzystania przez Pana/Panią z usług i produktów oferowanych przez Administratora.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych w związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych w celach wskazanych powyżej mogą być:

 1. Podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w tym w szczególności podmioty świadczące usługi IT, doradcze, księgowo – podatkowe, marketingowe, doradcze lub podmioty prowadzące windykację należności;
 2. Biura informacji gospodarczej (Biuro Informacji Kredytowej S.A., Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A., Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A., Międzybankowa Informacja Gospodarcza –  Bankowy Rejestr, Międzybankowa Informacja Gospodarcza – Dokumenty Zastrzeżone
 3. Podmioty współpracujące i stowarzyszone z Administratorem: ACTON Sp. z o.o.,
 4. Organy administracji publicznej w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa.

TRANSFER DANYCH POZA EOG

Administrator nie zamierza przekazywać Pana/Pani danych osobowych do odbiorców w państwie trzecim ani organizacji międzynarodowej, znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora:

 1. dane przetwarzane na podstawie Pana/Pani zgody – do czasu jej wycofania lub przez okres, na jaki została udzielona,
 2. dane przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy ramowej oraz umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną – do czasu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy,
 3. dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub strony trzeciej – do czasu realizacji uzasadnionego interesu Administratora lub wniesienia przez Pana/Panią sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych,
 4. dane przetwarzane do celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – do upływu okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń,
 5. dane przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – przez okresy wskazane w odpowiednich przepisach prawa,

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Informujemy, że przysługuje Panu/Pani prawo do:

 1. żądania dostępu do swoich danych osobowych (na zasadach określonych w art. 15 RODO),
 2. żądania sprostowania Pana/Pani danych osobowych (na zasadach określonych w art. 16 RODO),
 3. żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych (na zasadach określonych w art. 17 RODO),
 4. żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych (na zasadach określonych w art. 18 RODO),
 5. żądania przeniesienia Pani/Pana danych osobowych (na zasadach określonych w art. 20 RODO),
 6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, których przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z przyczyn związanych ze szczególną pana/Pani sytuacją. Ma Pan/Pani także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania w tym celu, w dowolnym momencie, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim (na zasadach określonych w art. 21 RODO),
 7. wycofania zgody w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej przez Pana/Panią zgody – wycofać zgodę można w dowolnym momencie (poprzez wysłanie pisemnego oświadczenia w tym zakresie na adres ACTON Sp. z o.o. podany wyżej lub oświadczenia w formie elektronicznej na adresy e-mail [email protected]). Wycofanie tej zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; Wycofanie zgody może spowodować niemożność zawarcia umowy lub jej realizacji w całości lub części,
 8. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator gromadzi Pana/Pani dane osobowe z następujących źródeł:

 1. w sposób bezpośredni od Pana/Pani,
 2. z biur informacji gospodarczej: Biuro Informacji Kredytowej S.A., Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A., Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A., Międzybankowa Informacja Gospodarcza –  Bankowy Rejestr, Międzybankowa Informacja Gospodarcza – Dokumenty Zastrzeżone ze źródeł publicznie dostępnych, tj. Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie Pana/Pani danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest niezbędne do zawarcia umowy ramowej i jej realizacji, w tym – w określonych przypadkach do oceny Pana/Pani wiarygodności i zdolności kredytowej. Brak podania danych osobowych może spowodować niemożność zawarcia umowy lub jej realizacji w całości lub części.

Podanie danych w celach marketingowych jest dobrowolne.

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, W TYM PROFILOWANIE

Profilowanie pozwala wykorzystać Pana/Pani dane osobowe do oceny niektórych Pana/Pani cech, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących Pana/Pani efektów pracy, sytuacji ekonomicznej, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji.

Administrator stosuje profilowanie oparte na zautomatyzowanym przetwarzaniu Pana/Pani danych osobowych dla potrzeb oceny wiarygodności i zdolności kredytowej. W trakcie tej oceny Administrator podejmuje decyzje oparte na wyniku zautomatyzowanego profilowania danych, które o Panu/Pani posiada (zarówno otrzymane od Pana/Pani, jak i przekazane przez biura informacji gospodarczej wskazane powyżej). Zakres wykorzystywanych danych obejmuje informacje o Pana/Pani bieżących zobowiązaniach oraz informacje dotyczące historii obsługi Pana/Pani zobowiązań. W procesie oceny wiarygodności i zdolności kredytowej Administrator wykorzystuje modele statystyczne, w wyniku czego zostaje ustalona Pana/Pani wiarygodność i zdolność kredytowa do zaciągnięcia zobowiązania.

Decyzje podejmowane w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka), oparte na profilowaniu, mają wpływ na przyznanie lub odmowę przyznania Panu/Pani pożyczki. W przypadku wykazania braku lub niewystarczającej wiarygodności lub zdolności kredytowej do zaciągnięcia zobowiązania, Administrator nie będzie mógł zaoferować Panu/Pani określonego produktu lub odmówi Panu/Pani udzielenia pożyczki.

Podejmowanie decyzji w sposób zautomatyzowany do celu oceny wiarygodności i zdolności kredytowej odbywa się na podstawie udzielonej przez Pana/Panią zgody.

Jeżeli nie zgadza się Pan/Pani z oceną dokonaną w ten sposób przez Administratora, może Pan/Pani zwrócić się do Administratora (poprzez wysłanie pisemnego oświadczenia w tym zakresie na adres ACTON Sp. z o.o. podany wyżej lub oświadczenia w formie elektronicznej na adresy e-mail [email protected]) z wnioskiem o otrzymanie stosownych wyjaśnień co do podstaw podjętej decyzji, żądając uzyskania interwencji ludzkiej w celu podjęcia ponownej decyzji, jak również wskazując informacje, które Pana/Pani zdaniem uzasadniają nietrafność oceny Administratora.